Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze betaling- en behandelvoorwaarden maken integraal onderdeel uit van alle behandelingsovereenkomsten die Praktijk voor Osteopathie de Gussem sluit met haar patiënten.

Afspraken

In de patiëntenagenda van Praktijk voor Osteopathie de Gussem leggen we afspraken vast. Als je onverhoopt een afspraak niet kunt nakomen, dan dien je 24 uur van te voren deze afspraak persoonlijk af te zeggen. Doet y dat niet, dan hebben wij het recht om 100% van het tarief van de voorgenomen behandeling bij u in rekening te brengen.

Betalingen

Vergoedingen

Via de website van de beroepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Osteopathie kunt u meer informatie vinden over vergoedingen. Per zorgverzekeraar staan daar de voorwaarden voor osteopathie vergoedingen. Deze kunnen zowel per verzekeraar als per polis verschillen.

Indien uw verzekeraar niet in de lijst staat, informeer dan zelf bij uw zorgverzekeraar. Om zekerheid te krijgen over vergoeding adviseren wij je in elk geval te controleren of en hoeveel behandelingen de verzekeraar vergoedt. Praktijk voor Osteopathie de Gussem en de NVO zijn niet verantwoordelijk voor eventueel afwijkende informatie.

Behandelkosten

Voor kosten van behandeling van kinderen ontvangen de wettelijke vertegenwoordigers de rekening. “Kinderen” zijn minderjarigen van 0 tot en met 12 jaar. De kosten voor een osteopatisch consult of een osteopatische behandeling in onze praktijk dienen na de behandeling of consult contant of per pin te worden voldaan. In de praktijk en op onze website vindt u de actuele tarieven.

In gebreke blijven

Als de patiënt binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur niet heeft betaald, bent u van rechtswege in verzuim. Praktijk voor Osteopathie de Gussem brengt de wettelijke rente over het verschuldigde factuurbedrag bij u in rekening over de periode dat de volledige betaling uitblijft.

Verzuimregeling

Als u verzuimt om na de in gebreke stelling geen betaling te verrichten, dan is Praktijk voor Osteopathie de Gussem gerechtigd verdere behandeling op te schorten. Daarnaast verrichten we behandelingen alleen nog tegen direct contante betaling. Met uitzonderling: als door de hoogte van de betalingsachterstand of door de aard van de verdere behandeling dit niet meer mogelijk is.

Incassomaatregelen

Daarna is Praktijk voor Osteopathie de Gussem gerechtigd, wanneer de patiënt in verzuim verkeert, incassomaatregelen tegen u te treffen, dan wel derden hiermee te belasten. Met incasso van de factuurbedragen gemoeide kosten, met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van u, de patiënt. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van € 50,- exclusief omzetbelasting.

Registers

Praktijk voor Osteopathie de Gussem is geregistreerd bij de NRO (Nederlandse Register voor Osteopathie) en is lid van de NVO (Nederlandse Vereniging voor Osteopathie).

Vragen & klachten

Regeling

Vragen en reclamaties over de in rekening gebrachte tarieven of klachten over de verrichtte behandeling(en), dient ju binnen acht dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk aan Praktijk voor Osteopathie de Gussem te richten. Echter, de betalingsverplichting van de patiënt blijft overeind. Deze betalingsverplichting geldt ook wanneer de patiënt een klacht indient bij het NVO, NRO of andere instantie, tenzij de beweerdelijk tekortkoming van Praktijk voor Osteopathie de Gussem (gedeeltelijke) opschorting rechtvaardigt.

Klachtencommissie

Erkende osteopaten, zoals Praktijk voor Osteopathie de Gussem, staan geregistreerd bij de NRO. Het Nederlandse Register voor Osteopathie (NRO) houden ieder toezicht op het functioneren van haar leden en staan borg voor een veilige en kwaliteitsvolle behandeling.

Voor eventuele klachten over de behandeling is een klachtencommissie die de belangen van jou als patiënt behartigt.

Stichting het Nederlandse Register voor Osteopathie
Gildenweg 2
8304 BC Emmeloord
Telefoon: 0527 – 231159
Fax: 0527 – 631522
E-mail: info@osteopathie-nro.nl